พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ


 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ


พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมจากโรงเรียนวัดโสมนัส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบรางวัล ธนบุรีศรีนพมาศประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ ราย หลังจากนั้น ท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม วรวิหาร และคุณเทวี บุตรตั้ว ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติกล่าวแสดงความรู้สึก 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::