การนำเสนอผลงานทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1


 

การนำเสนอผลงานทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการการนำเสนอผลงานทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ  การนำเสนอผลงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงดังนี้ เพลงช้า-เร็ว เพลงแม่บทเล็ก เพลงแม่บทใหญ่ รำสี่ภาค ระบำศรีวิชัย รำวงมาตรฐานและคามราม ดูแลการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ปรียามาลย์ บุญมาก อาจารย์อัมพร ใจเด็จ อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง และอาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 351

แชร์ข้อมูล ::