วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562


 

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปี 2563 (SAR 20) โดยอาจารย์ทั้งคณะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมและนำวิพากษ์ ประธานองค์ประกอบที่ 1-5 ได้แก่ อาจารย์อรรถชัย วงษ์อุดมมงคล อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม คุณจิตติมา อารยะมั่นคง นำเสนอรายงานการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::