ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยผศ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ และอาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 113

แชร์ข้อมูล ::