โครงการ “รำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์”


 

โครงการ “รำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์”


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ “รำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์” ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนท่ารำเดี่ยวมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยวิทยากร อาจารย์สมพิศ  สุขวิพัฒน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย บรรยายเรื่อง รำเดี่ยวมาตฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย (ตัวพระและตัวนาง) และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 653

แชร์ข้อมูล ::