การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


 

การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์สุจริตแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ผู้บริหารอธิบายด้วยสื่อวีดิทัศน์ ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เกิดทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::