คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4


 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และรศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 324

แชร์ข้อมูล ::