SCIDRU พัฒนาสินค้า OTOP ยืดอายุน้ำพริกตะไคร้ผัด


 

SCIDRU พัฒนาสินค้า OTOP ยืดอายุน้ำพริกตะไคร้ผัด


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกตะไคร้ผัด” ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี