อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต


 

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี อาจารย์ ดร. สุนทร หลั่นเจริญ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี