อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม


 

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  โดยมี

ผศ.ปรีชา  แสงโชติ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี