พิธีอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


 

พิธีอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


พิธีอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 286

แชร์ข้อมูล ::