ประกาศ มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19


 

ประกาศ มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารวิชาการ ครั้งที่6/2563 มีมติให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน รายละเอียดดังนี้

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ให้เริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ให้เริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. จำนวนนักศึกษา 1-5 คน ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. จำนวนนักศึกษา 6-14 คน ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์และจัดตารางการใช้ห้องเรียนปกติได้ไม่เกิน 8 ครั้ง และเว้นระยะห่างตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
3. จำนวนนักศึกษา 15 คนขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติพร้อมกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน หากมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
1. จำนวนนักศึกษา1-14 คน ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และจัดตารางการใช้ห้องเรียนปกติได้ไม่เกิน 8 ครั้ง และเว้นระยะห่างตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
2. จำนวนนักศึกษา 15 คนขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติพร้อมกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน หากมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 684

แชร์ข้อมูล ::