SCIDRU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การสอนออนไลน์


 

SCIDRU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การสอนออนไลน์


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แอนนา พายุพัด และทีมงาน E-learning เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 275

แชร์ข้อมูล ::