มรธ. ร่วมประชุมส่งเสริมพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีน


 

มรธ. ร่วมประชุมส่งเสริมพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีน


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

การประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และผู้นำชุมชมในย่านกะดีจีน มีส่วนร่วมการประชุมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานของชุมชนย่านกะดีจีนต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนย่านกะดีจีนกับมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::