ส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต


 

ส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต


การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ วิธีการป้องกันและแก้ไข ความรู้ความเข้าใจ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จึงมีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 141

แชร์ข้อมูล ::