อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


 

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรอบรมให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ กองนวล กล่าวเปิดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดห้องประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

ที่มาภาพ งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 171

แชร์ข้อมูล ::