โครงการ อบรมทางการเขียนงานวิจัยทางด้านนาฏศิลป์


 

โครงการ อบรมทางการเขียนงานวิจัยทางด้านนาฏศิลป์


     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ อบรมทางการเขียนงานวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ ณ อาคาร 2 ชั้น 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเขียนงานวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ และเกิดองค์ความรู้วิจัยทางด้านนาฏศิลป์  โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  สันติอัชวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายหัวข้อ “การเขียนงานวิจัยนาฏศิลป์” แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 609

แชร์ข้อมูล ::