อบรมทางด้านนาฏศิลป์ เรื่อง กระบวนการนาฏยประดิษฐ์


 

อบรมทางด้านนาฏศิลป์ เรื่อง กระบวนการนาฏยประดิษฐ์


     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทางด้านนาฏศิลป์ เรื่อง กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ อาคาร 2 ชั้น 15  โดยเชิญวิทยากร คุณวิชัย  สวัสดิ์จีน เป็นผู้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “แนวการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์”


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 487

แชร์ข้อมูล ::