ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนากร เจียรกุล  รศ.ประภากร สุคนธมณี  อาจารย์กฤติกา ชูผล และอาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::