ตรวจประเมินคุณภาพ สาชาวิชาการจัดการชุมชน


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาชาวิชาการจัดการชุมชน


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสุเทพ สุปฺณฑิโต อ.ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และ ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์ ผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 152

แชร์ข้อมูล ::