การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 4


 

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 4


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 
      โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

         รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง          นายบรรณสรณ์       บุญสู           โรงเรียนวัดราชบพิธ
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     นายอนาวิล            ลีละชาติ        โรงเรียนวัดราชบพิธ
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      นางสาวเพชรลดา    ฤทธิรักขพันธ์   โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
         รางวัลชมเชย   จำนวน 3 รางวัล
               นายนิพนธ์             ศรีประเสริฐศักดิ์       โรงเรียนวัดราชบพิธ
               นางสาวไผทกานต์     ทิมย้ายงาม            โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
               นางสาวศิริรักษ์        เมืองเหนือ             โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 576

แชร์ข้อมูล ::