วจก อบรมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนสอนผ่านไลน์,FB


 

วจก อบรมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนสอนผ่านไลน์,FB


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หัวข้อการจัดการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Line และ Facebook วิทยากรโดย ดร.ธีระศักดิ์ สร้อยคีรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้ทำการสำรวจการเข้าร่วมอบรมโดยการให้อาจารย์เข้ามารับความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 307

แชร์ข้อมูล ::