อบรมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-สอนทำหน้ากากผ้า


 

อบรมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-สอนทำหน้ากากผ้า


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ อาจารย์บุษกร สุทธิประภา ผศ.ดร.ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง อาจารย์กนกวรรณ ทองเกียว อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ และอาจารย์ศศิอาภา บุญคง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สอนการทำหน้ากากผ้า ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 และชั้น 5 เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 394

แชร์ข้อมูล ::