อบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในวิชาชีพภาษาจีน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในวิชาชีพภาษาจีน


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในวิชาชีพภาษาจีน เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัยระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 133

แชร์ข้อมูล ::