การประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้นำ การดำเนินชีวิต


 

การประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้นำ การดำเนินชีวิต


เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::