ผอ.สำนักวิทยฯมรธ.ได้รับเลือกเป็นปธ.สำนักวิทยฯ มรภ.


 

ผอ.สำนักวิทยฯมรธ.ได้รับเลือกเป็นปธ.สำนักวิทยฯ มรภ.


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การพัฒนาการคิดเชิงบวก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการเลือกประธานเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนใหม่ โดย ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ คนใหม่


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 119

แชร์ข้อมูล ::