อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ


 

อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือวิชาการตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 : การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ หนังสือ ตำรา บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ผศ.ดร.เกรียง  กิจบำรุงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 411

แชร์ข้อมูล ::