โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล


 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พฤกษา ดอกกุหลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี สถานที่อบรม ณ ห้องเรียน 543 อาคาร 5 ชั้น 4 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::