ศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.นครปฐม


 

ศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.นครปฐม


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนอันดับตามวิธีของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking Web of Universities) ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิฏฐิตา เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งแนะนำวิธีดำเนินงานขับเคลื่อนอันดับตามวิธีของเว็บโอเมตริกซ์ ซึ่งบุคลากรได้รับความรู้และเป็นการเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนจะได้นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://cic.npru.ac.th/


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 214

แชร์ข้อมูล ::