สัมมนาจุดประกายแนวคิดในการออกแบบ


 

สัมมนาจุดประกายแนวคิดในการออกแบบ


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาจุดประกายแนวคิดในการออกแบบ โดยมีคุณกรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล นักออกแบบปกหนังสือในนาม wrongdesign เป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีคิดสำหรับงานออกแบบ และการออกแบบกราฟิกบนปกหนังสือแก่นักศึกษา ณ ห้อง 634 อาคาร 6  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 164

แชร์ข้อมูล ::