งานแสดงผลงานดิจิทัล อาร์ต


 

งานแสดงผลงานดิจิทัล อาร์ต


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานดิจิทัล อาร์ต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ภายใต้ชื่อ “Digital Drive” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ทางด้านคอมพิวเตอร์ อาร์ต ในการนี้ ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 89

แชร์ข้อมูล ::