โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และแนะนำนักศึกษา คือ คุณธีรศักดิ์  ลิ้มธีรภัค Assistant HR Manager บริษัท NTT Communication (Thailand) และคุณพงศ์พันธ์  ลาดสุวรรณ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมบริษัทไทยามาซากิ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 416

แชร์ข้อมูล ::