การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย


 

การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย” เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านหลักการผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักผลไม้ และแบ่งกลุ่มแปรรูปน้ำข้าวโพดพร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย กับน้ำสับปะรดผสมเสาวรสพร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย ณ ห้อง 147 อาคาร 1 ชั้น 4  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี