โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบทอดวิถีพุทธ วิถีไทย


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบทอดวิถีพุทธ วิถีไทย


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปวัฒนธรรม จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สืบทอดวิถีพุทธ วิถีไทย" เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดทองนพคุณ เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 152

แชร์ข้อมูล ::