โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี


 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเยาวชนไทยในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและทีมวิทยากรผู้ช่วยจากตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมยุวชนอาสาของคณะมนุษย์ ในการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 300 คน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::