การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในศตวรรษที่ 21”เพื่ออบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 1121 อาคาร 1 ชั้น 12 
 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::