โครงการสัมมนาเรื่อง Facebook Marketing


 

โครงการสัมมนาเรื่อง Facebook Marketing


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "Facebook Marketing" โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชวลิต ฉัตรอุดมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านการตลาด แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::