SCIDRU ทำ MOU 8 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ


 

SCIDRU ทำ MOU 8 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทเอกชน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามกับ 8 บริษัทเอกชน และมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการนี้บริษัทที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ 

  1. บริษัท เยนเนอรัลอินส  ทรูเม้นท์ จำกัด   
  2. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด    
  3. บริษัท เอ็ม  กรีน กรุ๊ป จำกัด 
  4. บริษัท  มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด
  5. บริษัท  ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  6. บริษัท  ดีน่า โซลูชั่น จำกัด
  7. บริษัท ดีซี ไดนามิค โซลูชั่น จำกัด
  8. บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::