โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


 

โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 31”  โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 381

แชร์ข้อมูล ::