โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กร


 

โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กร


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กร" โดยมี ดร.อดิรุจน์ กังวาลวงศ์ ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดง บางกอกรามา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของภาพลักษณ์ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ณ ห้อง 9304 อาคารเรียนรวม 2 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 105

แชร์ข้อมูล ::