ประชุมข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จากองคมนตรี


 

ประชุมข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จากองคมนตรี


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รายละเอียดดังนี้

วันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี , ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี และดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากองคมนตรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี , ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(151)/2563 

ด้าน ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี พร้อม ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย 

และ อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และอาจารย์ธนพล สมพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 373

แชร์ข้อมูล ::