ลงนามบันทึกข้อตกลง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


 

ลงนามบันทึกข้อตกลง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และในการประชุมครั้งนี้ได้นำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 7 ฉบับ เข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีประกาศทั้งหมดดังนี้

1. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

6. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 238

แชร์ข้อมูล ::