โครงการเทศกาลของขวัญ DRU Gift tiny ครั้งที่ 4


 

โครงการเทศกาลของขวัญ DRU Gift tiny ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Gift Tiny Day ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทุกชั้นปี ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการศิลปะและดนตรี การประกวดดนตรี การออกร้านขายของผลงานนักศึกษา การอบรมสัมมนาการเขียนภาพประกอบ เรื่อง “สร้างภาพ สร้างสรรค์” และการประกวดออกแบบภาพประกอบ ณ อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 191

แชร์ข้อมูล ::