หลักสูตรบัญชีจัดโครงการธรรมะ คุณธรรม สร้างสังคม


 

หลักสูตรบัญชีจัดโครงการธรรมะ คุณธรรม สร้างสังคม


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดาร จัดโครงการธรรมะ คุณธรรม สร้างสังคมให้มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดมหาพฤฒาราม ผู้รับผิดชอบโครงการนำโดยอาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เทียมถนอม อาจารย์สุวรรณา นาถนวผดุง  
 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 424

แชร์ข้อมูล ::