กีฬาสี สาธิตเกมส์ มรธ.สป. ปี63


 

กีฬาสี สาธิตเกมส์ มรธ.สป. ปี63


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีแดง สีเหลือง ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาสีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทางโรงเรียน และให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 285

แชร์ข้อมูล ::