มอบเกียรติบัตรประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


 

มอบเกียรติบัตรประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษามอบเกียรติบัตรในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 งานประกันคุณภาพได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร มีคะแนนในแต่ละองค์ประกอบสูงสุด 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ย 4.93 คะแนน : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ย 3.66 คะแนน : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ย 4 คะแนน : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ย 4.25 คะแนน : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ย 4 คะแนน : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับหลักสูตร ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละคณะ : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับคณะ : คณะครุศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะสูงสุด
 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 163

แชร์ข้อมูล ::