SCIDRU ร่วมโครงการองุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ


 

SCIDRU ร่วมโครงการองุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รายการคุณนายจ่ายตลาด และบริษัท น้ำมันพืช จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น จัดกิจกรรมสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กับกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการ จึงจัดกิจกรรม Road Show ในแนวคิดหลักว่า “เมนูห่วงใย จากใจองุ่น”   โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการทำเมนูห่วงใย จากใจองุ่น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 274

แชร์ข้อมูล ::