โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 Atom Games 6th

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

งานวันมาฆบูชา ณ วัดบุปผาราม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรม เรื่อง ทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การจัดการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาความรู้ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและความรู้เบื้องต้นในการดำเนินคดีศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม