โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบทอดวิถีพุทธ วิถีไทย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารธุรกิจกับงานบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเรื่อง Facebook Marketing

อ่านเพิ่มเติม

นศ.ศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.สป.ร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ทำ MOU 8 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม