งานกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

อ่านเพิ่มเติม

พิธ๊มอบเกียรติบัตรให้แกนักศึกษาแลกเปลี่ยน

อ่านเพิ่มเติม

มอบหนังสือรับรองตัวแทน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านเพิ่มเติม

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน

อ่านเพิ่มเติม