พิธีเทิดพระเกียรติและเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

อ่านเพิ่มเติม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

อ่านเพิ่มเติม


โครงการวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาโครงการอบรมเฉพาะกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน

อ่านเพิ่มเติม